Βωλάξ, Τήνος. Τόπος όμορφος και ζωντανός. Χωριό αγαπημένο. Μέρος που θέλουμε να προστατέψουμε και να αναδείξουμε πιο πολύ από ποτέ! Εκτιμούμε όλα όσα μας προσφέρει μέσα απ' την ιστορία και την κουλτούρα του, μέσα από την αξεπέραστη φύση και τις αξίες των ανθρώπων του...
Ακολουθήστε μας!
Eκ του ανταποκριτού μας...

Συνεχίζοντες στην συνηθισμένη τακτική της ιστοσελίδος μας, καταγράφωμεν όλας τας θερινάς εκδηλώσεις εις το χωρίον Βώλαξ (θέρος του 2012).

10 Ιουλ. Θέατρο Σκιών «Αθανασίου»
10 Ιουλίου. Εις εποχάς παλαιοτέρας την ψυχαγωγίαν συνοικιών τινών ανελάμβανεν ο Καρακιόζης μετά του αχωρίστου αυτού συντρόφου Χατζή-Αϊβάτη. Τελευταίως πως, ο αντιπρόσωπος του θεάτρου της Ανατολής άρχισε να αναγεννάται εκ της τέφρας του. Ο αθηναϊκός θίασος της οικογενείας Αθανασίου, όστις ορκισθείς προς αυτήν την κατεύθυνσιν, ανέλαβε με επιτυχία το βάρος της παραστάσεως.

27 Ιουλ. Τριήμερος εορτή λογοτεχνίας (Βώλαξ: δεύτερη ημέρα)
Απόσπασμα εκ του τοπικού τύπου:«[...] Είναι πολύ τολμηρόν ίσως να εκφέρωμεν κρίσεις εις λεπτομερείας καθόσον αυτό απαιτεί κάποιαν οπωσδήποτε λογοτεχνικήν ειδικότητα, δυνάμεθα όμως να τονίσωμεν και να εξωτερικεύσωμεν με κάθε μέσον που κατέχωμεν, την δόνησιν των αισθητικών μας χορδών την οποίαν ησθάνθημεν εις την εμφάνισιν των Κυριών. [...] Ουδείς θα αρνηθεί ότι η ανάγνωσις αύτη των ποιημάτων απετέλεσε μίαν καθαράν αισθητικήν απόλαυσιν, μίαν αισθητικήν όασιν εις ένα τόπον έρημον λογοτεχνικών απολαύσεων. Και δεν ομιλούμεν φυσικά για το φιλόξενον χωρίον του Βώλακος».

2 Αυγ. Παρουσίασης καλαθοπλεκτικής τέχνης
Δελτίον τύπου: «Παρουσίασις-σκιαγράφησις της καλαθοπλεκτικής τέχνης υπό του καθηγητού και συμπολίτην μας κ. Ιακώβου Βίδου εις ένα αρχαιοπρεπές θέατρον ιδεώδους κατασκευής που επιτρέπει να βλέπουν ανέτως όλοι οι θεαταί! Εκ παραλλήλου, τέσσερις λαϊκοί καλλιτέχναι δημιουργούν κάνιστρα, πανέρια και άλλα χρηστικά αντικείμενα μετά καλάμων και ιτέων εμπρός εις τα όμματα του φιλομαθούς κοινού».

5 Αυγ. Ραδιοφωνικόν θέατρον: «Μια Ιταλίς εις την Κυψέλην»
Δελτίον τύπου: «Πανηγυρική έναρξις των ραδιοφωνικών θεατρικών παραστάσεων με την παράστασιν των κκ. Τσιφόρου-Βασιλειάδη "μία Ιταλίς εις την Κυψέλην". (Το έργο λέγεται μάλιστα ότι θα μεταφερθεί προσεχώς εις τας κινηματογραφικάς αθηναϊκάς αίθουσας!) Με κτυπητάς ειδοποιήσεις ανηγγέλθη εις το νοήμον κοινόν η έναρξις της παραστάσεως. Όσο δια την τεχνικήν υποστήριξην, ήτο εφάμιλλη των καλυτέρων ιαπωνικών· η τελευταία λέξις της τεχνικής και της προόδου. Με επαναστατικόν δια την Ελλάδα σύστημα ηλεκτροκινήτου μηχανήματος παραγωγής ήχου, αδιακόπου θερινής λειτουργίας. Με εκπληκτικόν φωτισμόν που λίαν προσφάτως ξεσήκωσε τας τοπικάς αρχάς! ("που 'σαι ρε άρχοντα;")»

6 Αυγ. Παρουσίασις ιστοριών του σεβαστού ιερέως Δον Γιώργη Φυρίγου
Απόσπασμα εκ του τοπικού τύπου: «[...] Μετά το πέρας των παρουσιάσεων του κ. Βίδου και του λόγου του πατρός Ψάλτου, διαβάσθηκαν υψηλοφώνως αποσπάσματα από την πρόσφατην εκδοτικήν προσπάθειαν, η οποία ήτο πλήρης γελώτων, κωμικών επεισοδίων και ξεκαρδιστικών σκηνών. Ο ικανοποιητικός προσελθών κόσμος εγέλασε ιδιαιτέρως με τα παθήματα και τις ιστορίες του δαιμόνιου ιερέως, ενώ η όλη παρουσίασις εχειροκροτήθη παταγωδώς!»

8 Αυγ. Φυσιολατρία πέριξ του Βώλακος
ΑΠΕ 10: Την Τετάρτην 8 τρέχοντος, πλέον των 20 ατόμων, ορμώμενων εξ Αθηνών και αλλοδαπής μαζί με έτερα επίλεκτα μέλη της τηνιακής κοινωνίας, εξέδραμον εις την περιοχήν Βουνόν, πλησίον του χωρίου Βώλακος. Το πρόγραμμα περιελάμβανεν αναχώρησιν εκ του θεάτρου την 7 μεσημβρινήν, άφιξιν εις Σαββαγιάννην την 7 και 20' με ανάπαυσιν εικοσαλέπτου/ημισείας ώρας εις διαφόρους τομείς της πορείας. Ηκολούθησε αναρρίχησις εις την κορυφήν του λόφου ενώ η περιήγησις ήτο δίγλωσσος εις τινα σημαίνοντα σημεία της. Εις τον βράχον καλούμενον και Αετόν ετραβήχθησαν πλήσται όσαι φωτογραφίαι. Μετά την κάθοδον ΔΕΝ επηκολούθησε γλέντι και ΔΕΝ κατήλθον οι εκδρομείς εις τας παρακείμενας ταβέρνας. Κατά την 9ην εσπερινήν επέστρεψαν κατενθουσιασμένοι μεν, ησύχως δε, εις τα σπίτια των.

9/10 Αυγ. Διήμερος Θερινή Κατασκήνωσις
Απόσπασμα λόγου του συμπαθούς μπαρμπα-Μήτσου: «[...] Δια τούτο, το πρόγραμμα της αγωγής του προσκοπισμού συνίσταται εις την καλλιέργειαν των ενεργητικών δυνάμεων των παίδων, τον εθισμόν τρόπον τινα εις την πειθαρχίαν, την εμβολήν της αγάπης της υπαίθρου, την υγιεινήν δίαιταν, την απόκτησιν ορισμένων πρακτικών γνώσεων και την ανάπτυξιν των ηθικών αρχών της φιλαλληλίας, της μεγαλοφροσύνης και της αυτοθυσίας. Ωφείλωμεν να προσφέρουμε τούτα εις τους νέους του χωρίου μας! ―Λίγο νερό ρε παιδιά...»

14 Αυγ. Ραδιοφωνικόν θέατρον: «Η Παγίς»
Δελτίον τύπου: «Μυστήριον εξακολουθεί να καλύπτει τον διχασμό τινος ανθρώπου μετά αγνώστου γυναικός η οποία ισχυρίζετω ότι ήτο μνησθή του, την στιγμή που ούτoς ουδόλως την γνωρίζει. Απεχθή εγκλήματα ακολουθούν την αστυνομική αυτή περιπέτεια με την καταιγιστική εξέλιξη. Ο τελειότερος αστυνομικός οργανισμός του κόσμου, η Σκώτλαντ Γυάρντ, δίδει την καλυτέραν προστασίαν εις το Λονδίνον! Συμβαίνει όμως το ίδιον εις τα περίχωρα της Γαλλίας; Η «Παγίς» του Ροβέρτου Τομά! Ένα θεατρικό έργο που θα σας συνταράξει!»

16 Αυγ. Ραδιοφωνικόν θέατρον: «Ο Αρχοντοχωριάτης»
Μία έκτακτος ραδιοφωνική παράστασις μέσα από την πρώιμην δραματουργίαν του «βασιλέα της κωμωδίας» Μολιέρου, έλαβε χώρα εις το θέατρον του χωρίου Βώλαξ, Τήνου. Εξόχως σημαντική η δραστηριοποίησις τριών επιφανών συμπολιτών μας προεξάρχοντως αύτης ο αγαπητός μας Γεώργιος Ρήγας.

17 Αυγ. Θέατρο Σκιών «Νταγιάκου»
ΑΠΕ 18: Ουδέποτε θεατρική παράστασις ομίλησε τόσο πολύ εις την ψυχήν του λαού, όσο αύτη του Καραγκιόζη! Αι ευφυολογίαι του Ιωάννου Νταγιάκου κατενθουσίασαν τους παίδας και τους συνοδούς των. Ουδέν τυχαίο ότι επί παλαιού σταύλου ανερριχήθησαν νεαρά άτομα καταχειροκροτούντα τις αστειότητες του Καραγκιοζοπαίκτου.

20 Αυγ. «Μάγου» Μυρτίλου ταχυδακτυλουργίαι 
Διεθνής Υπηρεσία Ειδήσεων: Επειδή επ' εσχάτων, το φαινόμενον κρουσμάτων μαγγανείας, πνευματιστικών υποβολών (υπνωτισμοί) και τελικώς αγυρτείας εκ μέρους στιγνών τινων και αδιστάκτων απατεώνων λαμβάνει υπέρ ποτε άλλοτε σοβαράς διαστάσεις είμεθα επιφυλακτικοί. Πλην όμως, ο νεαρός «μάγος» Μυρτίλος ήτο χαρακτήρ σοβαρός και εις την παράστασίν του απολαυστικός. Με συναίσθηση ευθύνης επαρουσίασε εις το κοινόν μία πνευματιστική τρόπον τινα εσπερίδα με πλείστα ταχυδακτυλουργικά πειράματα κατάλληλα δια την νεότηταν. Και είναι αλήθεια ότι μ' όλο το υπάρχον κρύο προσήλθεν πλήθος κόσμου.

24 Αυγ. Παιδικόν Θέατρον
Παρά πάσαν την απειληθείσαν θύελλαν, ο καιρός μετεβλήθη αποτόμως εις γαληνιαίον κατά τας εσπερινάς ώρας, επιτρέψας την εκτέλεσιν της προαναγγελθείσης παιδικής παραστάσεως. Φευ, όμως, δεν δυνάμεθα ακόμη να γνωρίζωμεν τι επαρουσίασε εις το κοινόν ο θίασος Ι. Χριστοπούλου, διότι βρισκόμεθα ήδη εις τας Αθήνας.

27 Αυγ. Θέατρο Σκιών «Αθανασίου»
ΑΠΕ: Μίαν μεγάλην επιτυχίαν εσημείωσε χθες την εσπέραν ο θίασος Αθανασίου (ο καραγιοζοπαίκτης ήτο αδελφός εκείνου που ενεφανίσθη κατά την ανάλογην της 10ης Ιουλίου, εις τον ίδιον χώρον). Η εμφάνισης του κ. Αθανασίου και η τέχνη του εις το Θέατρον Σκιών ικανοποίησαν την φήμη ην είχε προ της ελευσεώς του. Για μίαν ακόμην φοράν χαρήκαμε την επίσκεψίν μας εις τούτον τον ευλογημένον τόπον του Αρχιπελάγους. Δια το νέον έτος ίδωμεν...

 

κείμενον-ρεκλάμαι: Λεοπόλδος Δυστάλ 31.08.2012
φωτογραφίαι: Ν+Δ+Δ

Για την μεταφορά: mix 09/2015

Μοιραστείτε το